Biuletyn Informacji Publicznej: Szkoła Postawowa w Konradowie
Szukaj
Menu
· Status prawny
· Obwód szkoły
· Organy szkoły
· Sekretariat
· Redakcja BIP
· Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko główny księgowy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONRADOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar etatu : ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy : Szkoła Podstawowa w Konradowie

Nazwa stanowiska : Główny księgowy

1.       Wymagania niezbędne:

o    Posiadanie obywatelstwa polskiego.

o    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

o    Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

o    Posiada kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego :

1.       a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2.       b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

·        Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej : Karty Nauczyciela. Kodeksu Pracy , Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych , Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby              i macierzyństwa , Uchwały budżetowej, Ustawy o finansach publicznych , Ustawy                 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia      o rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

·        Znajomość obsługi komputera oraz programów :„Progman” i  VULCAN, „ Bestia”, „ Foka”.

2.       Wymagania dodatkowe

o   Samodzielność,

o   Komunikatywność,

o   Kreatywność,

o   Odporność na stres,

o   Umiejętność pracy w zespole,

o   Odpowiedzialność ,

o   Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

o   Prowadzenie rachunkowości jednostki,

o   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

o   Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

o   Podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,

o   Podejmowanie decyzji wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

o   Zapewnianie, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków , a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie.

o   W razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi, a w razie ich nieusunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym pisemnie powiadamia dyrektora szkoły.

o   Opracowuje i kontroluje realizacje planu dochodów i wydatków.

o   Prowadzi analitykę dla poszczególnych zespołów kont.

o   Pomaga w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych.

o   Prowadzi finansowe rozliczenie inwentaryzacji.

o   Sporządza prawidłowo , terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowe składane przez szkołę na zewnątrz oraz prowadzi analizy.

o   Nadzoruje prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów.

o   Czuwa nad zabezpieczaniem środków finansowych na fundusz socjalny, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszy określonych i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.

o   Należycie zabezpiecza i przechowuje dokumenty finansowo- księgowe , księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe.

o   Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

4.       Wymagane dokumenty:

o    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

o    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany;

o    oryginał kwestionariusza osobowego;

o    kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność  z  oryginałem);

o    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

o    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

o    oświadczenie o niekaralności;

o    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze ½  etatu;

o    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

o    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

5.       Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia              15 listopada 2017 roku do godz. 13.00

na adres: Szkoła Podstawowa w Konradowie, Konradowo 63,67-400 Wschowa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w SP Konradowo” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 , poz.1202 ze zm).

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ( liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły)

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej w Konradowie w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 08.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Szkole Podstawowej w Konradowie i w BIP www.bip.spkonradowo.wschowa.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065 540 93 97.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.spkonradowo.wschowa.pl/oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej w Konradowie.

 

 

 

 Rozmiar: 37.11 KB
Data publikacji: 2017-10-27 14:36:42
Ilość pobrań: 148

Data publikacji: 2017-10-27 14:33:39 (232 odsłon)
administrator - Kamilla Obel
tel. 655409397    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-10-27 14:36:42 Dodano załącznik: (REGULAMIN_NABORU_NA_WOLNE_STANOWISKA_URZĘDNICZE[11x1].docx) Kamilla Obel

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa